Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
Obchodní společnosti NABEL trade group s.r.o.
se sídlem Loučany 698, 783 44 (fakturační adresa zde nezasílejte poštovní zásilky)
identifikační číslo: 28626338
Provozovna: NABEL trade group s.r.o.
Vestecká 5, Vestec, 25250
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C , vložka 44750
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.nabel.cz
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti NABEL 
trade group s.r.o., se sídlem Loučany 698, 783 44 identifikační číslo: 28626338, zapsané v 
obchodním rejstříku vedeném vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl oddíl C, vložka 44750 
(dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a 
povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní 
smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) 
prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím 
provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.nabel.cz (dále jen „webová 
stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží 
od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své 
podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná
ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva 
a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém 
jazyce.
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením 
nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních 
podmínek.
2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat 
do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět 
objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez
registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně 
a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně
povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou 
prodávajícím považovány za správné.
2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující 
je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského 
účtu.
2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj 
uživatelský účet déle než půl roku nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti 
z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména 
s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou 
údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního 
charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 
1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého 
zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno 
obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech 
souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve 
webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít 
kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením 
a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené 
ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území 
České republiky.
3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. 
Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního 
košíku webového rozhraní obchodu),
3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného 
zboží a
3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
V případě uvedení takové ceny, při níž je zjevné, že se jedná o chybu v psaní a číslech, není tato 
cena závazná a kupní smlouva není uzavřena.
3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit 
údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat 
a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující 
prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou 
prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení
kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou 
v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše 
kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení 
objednávky (například písemně či telefonicky).
3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky 
(akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu 
elektronické pošty kupujícího.
3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní 
smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti 
s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí
kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující 
uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
• v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Vestecká 5,Vestec 25242 dále jen 
provozovna a výdejní místo;
• v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
• bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 5399819001/5500, vedený u společnosti 
raiffeisenbank (dále jen „účet prodávajícího“);
• bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay;
• bezhotovostně platební kartou
4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené 
s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní 
cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno 
ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při 
převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní 
smlouvy.
4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně 
s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího 
uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému 
potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží 
kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně 
kombinovat.
4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními 
předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu 
daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu 
vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na 
elektronickou adresu kupujícího.
5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné 
odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro 
jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo
po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném 
obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní 
smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil 
jejich původní obal.
5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od
kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku
právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že
předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode 
dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu 
odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit
vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení 
od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu
elektronické pošty prodávajícího info@nabel.cz.
5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva 
od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení 
odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující 
náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být 
vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající 
peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy 
kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž 
oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, 
pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li 
kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu 
dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti 
nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku 
právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy 
odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající 
kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi 
prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní 
smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je 
povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
6.PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
6.1. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc (příp. poskytne digitální
obsah), která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje
věc převzít a zaplatit prodávající kupní cenu.
6.2. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se kupující stane vlastníkem až 
úplným zaplacením kupní ceny.
6.3. Prodávající kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují a umožní 
kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.
6.4. Prodávající splní povinnost odevzdat věc kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě 
plnění a včas mu to oznámí. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo 
určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
6.5. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese
kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.6. Má-li prodávající věc odeslat, odevzdá věc kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu 
dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči 
dopravci.
Prodávající odevzdá věc kupujícímu (spotřebiteli) až okamžikem, kdy mu věc předá dopravce.
6.7. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným
způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s
opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.8. Dodá-li prodávající větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na
přebytečné množství, ledaže je kupující bez zbytečného odkladu odmítl.
6.9. Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí prodávající věc podle zvyklostí; nejsou-li, 
pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří prodávající 
věc pro přepravu.
6.10. V případě zásahu vyšší moci či výpadku webového rozhraní nenese prodávající odpovědnost 
za opožděné dodání zboží.
6.11. Při vyzvednutí objednávky uhrazené předem může prodávající požadovat předložení
identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a 
zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto 
dokladů může
prodávající odmítnout zboží vydat. Toto oprávnění vyplývá z ust. § 2900 občanského zákoníku, 
které stanoví povinnost prevence a obezřetnosti.
6.12. Zboží zakoupené kupujícím právnickou osobou bude předáno pouze statutárnímu orgánu dané
právnické osoby, či osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí, či osobě, o které kupující sdělil, 
že si zboží převezme. Zboží zakoupené kupujícím jako osobou samostatně výdělečně činnou bude
předáno pouze po předložení platného identifikačního průkazu (OP či cestovní pas).
6.13.V případě, že zákazník vybere způsob doručení balík na balíkovnu, a tato zásilka nepůjde
vybraným způsobem doručit (z důvodů váhy větší než 20Kg, případně rozměru většího než 50 x 50 
x
70 cm) bude zákazníkovi navrhnut jiný způsob přepravy zásilky.
6.14. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky
prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
6.15.Provozovatel je povinen dodat zboží spotřebiteli do 30 dnů od objednávky.
6.16. V případě, že zboží kupující bezdůvodně nepřevezme, má prodávající nárok na 
náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, 
které mu z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou. Tyto náklady nepřesáhnou 10,- Kč za každý
den trvání uskladnění. Náklady na uskladnění mohou dosáhnout maximálně částky 
celkem 500,- Kč nebo výše kupní ceny, pokud je nižší než 500,- Kč.
7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými 
obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 
2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění 
pozdějších předpisů).
7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající 
odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které
prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na 
základě reklamy jimi prováděné,
7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží 
tohoto druhu obvykle používá,
7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost 
nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za 
nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho 
obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, 
kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při
převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 
dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž 
je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě
podnikání.
7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může 
upravit reklamační řád prodávajícího.
8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu 
ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy 
info@nabel.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu 
kupujícího.
8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká 
obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová 
adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové 
adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a 
kupujícím z kupní smlouvy.
8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 
Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení 
spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES 
(nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. 
Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad 
oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní 
inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 
Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 
občanského zákoníku.
9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
9.1. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k takovému zpracování 
najdete na stránce Ochrana osobních údajů.
10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany
sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
10.2. Volbou práva dle tohoto článku obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, 
kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v 
případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní 
závazkové vztahy (Řím I).
10.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým 
stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení 
co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost 
ostatních ustanovení.
10.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické 
podobě a není přístupná.
10.5. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
10.6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování NABEL trade group s.r.o., Vestecká 5,
Vestec, adresa elektronické pošty info@nabel.cz, telefon +420 608 817 320.
V Loučanech dne 24.5.2020
Reklamační řád
1. Kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost 
nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve 
kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost. Potřebnou součinností se rozumí zejm. předání 
zboží prodávající za účelem přezkoumání uplatněných vad, či jiný způsob součinnost, na základě 
kterého bude prodávajícímu umožněno přezkoumat uplatněné vady. V případě mobilních věcí, které
nejsou pevně zabudované a je možné je bez větší náročnosti převážet, je však nutné zboží předat 
prodávající.
2. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. 
dnem uvedeném na dokladu o zakoupení či na záručním listě. Lhůta je u nového (včetně 
rozbaleného) zboží 24 měsíců; to neplatí, pokud je kupujícím OSVČ nebo právnická osoba, zde 
lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění činí 6 měsíců.
3. V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová lhůta, rozhodující je 
lhůta začínající běžet dnem převzetí zboží kupujícím.
4. Zásilka musí obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství). Dále prodávající 
doporučuje přiložit kopii dokladu o zakoupení či jiným vhodným způsobem doložit záruku zboží, 
podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). 
Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Taktéž prodávající 
doporučuje zvolit si požadovaný způsob vyřízení reklamace (oprava, výměna, dobropis).
5. Prodávající, příp. autorizovaný servis vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy 
byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a 
to emailem bezprostředně po přijetí reklamace, v případě osobního uplatnění je předáno ihned. 
Písemné potvrzení slouží pouze jako doklad o přijetí reklamace. Stav zboží, ve kterém kupující 
předal toto zboží prodávající, bude posouzen v rámci reklamačního řízení.
6. Kupující si je vědom, že nedodá-li reklamované zboží včetně veškerého obdrženého 
příslušenství, pak v případě odstoupení kupujícího od smlouvy bude kupujícímu vrácena kupní cena
ponížena ocenu nedodaného příslušenství, kupující může reklamovat zboží na provozovně firmy 
Vestecká 5, Vestec 252 50
7. Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované 
zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky 
bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení.
8. Kupující je tímto informován, aby předané zařízení do reklamace bylo v tovární konfiguraci.
9.Původní komponenty je třeba si ponechat pro případnou reklamaci, zejména pak pro odstoupení 
od kupní smlouvy.
10. Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď 
telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení 
automatickyzasláno na adresu kupujícího.
11. Po vyřízení uznané reklamace opravou nebo výměnou se prodlužuje záruka zařízení o dobu 
trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od dne následujícího po jejím uplatnění do dne, 
kdy byl kupující o vyřízení informován.
12. Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním 
oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné. Zejména se jedná o poštovné
na zaslání reklamace. K těmto nákladům nemusí patřit cesta vozem pro uplatnění reklamace a 
expresní přepravy a další obdobné. O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu 
nejdéle však do 1 měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.
13. Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů od ode dne kdy byl 
o jejím vyřízení informován, tato lhůta nemůže uplynout dříve než 60 dnů od podání reklamace. V 
případě, že reklamace není převzata kupujícím nejpozději posledním dnem lhůty, bude 
prodávajícím účtováno po jejím marném uplynutí skladné za uložení zboží ve výši 15,- Kč včetně 
DPH za každý den prodlení. Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců 
ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si prodávající právo zboží prodat a výtěžek 
použít na úhradu skladného.
14. Při výdeji zboží či proplacení dobropisu v hotovosti po vyřízení reklamace je kupující 
povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace, a musí prokázat svoji 
totožnost platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), a to za účelem předcházení
vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého 
z těchto dokladů může prodávající či její smluvní partner odmítnout zboží vydat či proplatit 
dobropis. Je-li kupujícím právnická osoba, pak dojde k výdeji zboží či proplacení dobropisu pouze 
statutárnímu orgánu dané právnické osoby či osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí.
15. Je-li kupující-spotřebitel, prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do 
tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či 
služby potřebná k odbornému posouzení vady.
16. Reklamaci včetně odstranění vady vyřídí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 
30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit 
po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo 
nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí lhůty (resp. uplynutí prodloužené lhůty) se má za to, že vada na 
věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze 
odstranit.
17. Je-li kupující-podnikatel, prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout ve lhůtě 40 dnů ode 
dne uplatnění reklamace. O tomto rozhodnutí bude kupující podnikatel informován na kontaktní email či telefonicky.
18. Podmínkou pro běh těchto lhůt dle bodu 16.a 17. je, že kupující k vyřízení reklamace 
poskytl prodávající požadovanou potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožnil prodávajícímu 
přezkoumat reklamovaný výrobek, a to buď jeho předáním nebo jiným způsobem (v případě 
mobilních věcí však výlučně předáním věci).
19. Příjem reklamací na adrese – Vestecká 5, Vestec 25250
VADY ZBOŽÍ
Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá 
spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,
• má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které 
prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a 
na základě reklamy jimi prováděné,
• se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto 
druhu obvykle používá,
• věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost 
nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
• je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
• věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
PRÁVA Z VADY ZBOŽÍ
Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud
to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může 
spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.
Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného 
odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, 
pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V 
takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na 
výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo 
na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její 
součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo 
že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má 
vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
LHŮTY
Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti 
čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc 
byla vadná již při převzetí.
Záruční doba začíná běžet převzetím Zboží Zákazníkem. Záruční doba pro Kupujícího spotřebitele 
činí 24 měsíců, avšak pro Kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své 
obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba pouze 12 měsíců. Záruční doba se 
prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v záruční opravě. V případě výměny Zboží začíná běžet 
nová záruční doba.
VYŘÍZENÍ REKLAMACE
V případě, že Kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad zboží opravou a v záručním 
listu, je pro účely záručních oprav Zboží určený podnikatel odlišný od Prodávajícího, jehož sídlo či 
místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího 
bližším, uplatní Kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu. Tyto 
informace lze případně nalézt v dokladu, který nahrazuje záruční list.
Kupující je oprávněn vyžadovat záruční opravu v autorizovaných servisních střediscích, jejichž 
seznam je přiložen k dokumentaci ke Zboží, případně jej sdělí Prodávající na dotaz Kupujícího.
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů
ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po 
uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení 
smlouvy.
Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré 
podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je 
povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto 
data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.
Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si Kupující ve 
vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového 
materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého Zboží a to včetně veškerého příslušenství a 
označí zásilku příslušnými symboly.
Servisní středisko po řádném vyřízení Reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží.
Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží 
do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v 
podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.
Při jakékoli návštěvě servisního technika u kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o 
zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez takovéhoto protokolu není návštěva servisního 
technika brána v potaz.
Reklamace se dále nevztahuje zejména na poškození vzniklá
• mechanickým poškozením zboží,
• zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.
• Na opotřebení věci jejím obvyklím užíváním
• Živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem)
V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena
Kupujícímu převodem na bankovní účet nebo předána v hotovosti na pokladně v sídle společnosti 
nebo na některé z provozoven.
Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 24.5.2020. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.
Vzor odstoupení od kupní smlouvy
V případě odstoupení od kupní smlouvy si nejprve řádně pročtěte obchodní podmínky, kde je 
definováno, za jakých podmínek lze od kupní smlouvy odstoupit. Poté zboží řádně zabalte, aby 
nedošlo k jeho poškození při přepravě a do zásilky vložte dopis s těmito údaji:
Jméno a příjmení, adresa, email, telefon
DOPORUČENĚ
Datum
Věc: Odstoupení od smlouvy dle § 1829 Občanského zákoníku
Ve Vašem internetovém obchodě jsem si objednal/a.....................v hodnotě ........ Kč, včetně DPH. 
Toto jsem od Vás obdržel dne ................. (číslo faktury .................).
Na základě § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a 
odstupuji od uzavřené kupní smlouvy týkající se výše uvedeného zboží. Zakoupené zboží 
vracím spolu s tímto dopisem na Vaší adresu.
Zaplacenou částku prosím vraťte na účet číslo ......................., vedený u .................................
S pozdravem
vlastnoruční podpis
Jméno a příjmení

Spinner
Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohly ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.